رضا بهبهانی
سمینار فرهنگ و معماری
سخنران : محمدرضا نیک بخب
همایش گفتگویی پیرامون تحربه معماری
سخنران فرشاد مهدی زاده
نشست تخصصی ساختارهای زمانمند